Všeobecný popis

Aerační system EKOMVO nachází své uplatnění k provzdušnění a hydraulickému míchání kapaliny v nádržích, především nachází své praktické využití u komunálních a průmyslových čistíren odpadních vod, případně u intenzivního chovu ryb.

Přenos kyslíku do odpadní vody se děje prostřednictvím vhodné aerační membrány s jemnobublinnou nebo středobublinnou perforací, dle potřeby. Material, z něhož je membrána zhotovena je modifikovaný polyuretan, zvlášť odolný proti vlivům mikroorganizmů a hydrolyze. Intenzivní aerace je při biologickém čištění odpadních vod nezbytná k zajištění dostatečného množství vzduchu pro biomasu mikroorganizmů, které svou metabolickou činností rozkládají znečišťující látky přítomné v odpadní vodě a zajišťují čisticí efekt. Samotná membrána je zhotovena v takové tloušťce, aby zajišťovala dlouhodobou životnost a přitom se vyznačovala vysokou schopností předávání kyslíku odpadní vodě. Tyto parametry v kombinaci s použitím vhodných materiálů kotevních a fixačních, pak zaručují dlouhodobou životnost systému.

Systém EKOMVO je vhodný nejen při stavbách a realizacích nových čistíren odpadních vod, ale take při rekonstrukcích stávajících čistírenských zařízení nebo jejich intenzifikacích.

Nezanedbatelným faktorem při jejich nasazení je take velmi snadná montáž a následná údržba. Tyto aerační systémy nevyžadují proplachy kyselinou, nepotřebují díky své samoodvodňovací konstrukci montáž přídavného odvodňovacího systému pro likvidaci kondenzátu. Kondenzát je v provozu kontinuálně vytlačován provozním vzduchem ze systému do prostroru nádrže.

Samotný kotevní system (polypropylénové rošty) takřka nepodléhají provoznímu opotřebení, jejich životnost překračuje morální životnost systému, výrobce doporučuje výměnů aerační membrány po cca pětiletém nepřetržitém provozu. Po této době dochází ke změně křivky výtěžností kyslíku, což se následně projeví ve zvýšené provozní spotřebě elektrické energie, nutné k zajištění chodu vzduchových dmychadel.

AER003   AER006

Aerační system EKOMVO se vyrábí ve třech základních výrobních variantách, v závislosti na počtu instalovaných membrán na aeračním elementu.

Typy aeračních elementů

V současné době dodáváme aerační systémy s těmito typy aerátorů:

 • Diskové aerátory - diskové aerátory se montují na rošt kotvený na pevno do dna nádrže. Rošty jsou nejčastěji tvořeny trubkami z PE. Napojení disků na rošt je provedeno závitovým spojem s těsněním v závitu. Tyto rošty se vybavují potrubím pro odvádění kondenzátu.
 • Trubicové aerátory - aerační trubice se montují na páteřovou trubku kotvenou na pevno do dna nádrže. Páteřová trubka bývá tvořena nerezoým jeklem, trubice se obvykle montují v párech proti sobě. Napojení trubic na páteřovou trubku je provedeno závitovým spojem s těsněním. Tyto rošty se vybavují potrubím pro odvádění kondenzátu.
 • Membrány na roštech - membrány jsou nataženy na roštech z PP v počtu 2, 4 nebo 6 kusů. Délka roštů a počet membrán je dán mj. konstrukcí nádrže a potřebou vnosu kyslíku.

Typy aeračních membrán

V současné době dodáváme aerační systémy s těmito typy aerátorů:

 • Polyuretanové - polyuretanové membrány se vyznačují zejména svou odolností. Polyuretanové membrány mohou být použity na roštových a trubicových aerátorech.
 • EPDM - odolné membrány používané na diskových a trubicových aerátorech. Výhodou je výhodný poměr cena/výkon.
 • EPDM s teflonovou vrstvou - membrány s teflonovou povrchovou úpravou se používají na diskových a trubicových aerátorech.
 •  

Typy aeračních roštů v závislosti na počtu membrán

 • Rošt se dvěmi hadicemi, označení EV délka - 2/400 - osová vzdálenost mezi aeračními membránami (2 ks) je 400 mm, délka aeračního roštu je limitovaná do cca. 15 bm s jedním přívodem vzduchu, průměru 65 mm. Při délce aeračního roštu větší než 15 m, je potřeba volit přiměřený počet nebo větší průměr přívodního potrubí vzduchu.
 • Rošt se čtyřmi hadicemi, označení EV délka - 4/200 - osová vzdálenost mezi aeračními membránami (4 ks) je 200 mm. Při délce aeračního roštu, která je větší než 7,5 m, je potřeba volit přiměřený počet nebo větší průměr přívodního potrubí vzduchu.
 • Rošt s šesti hadicemi, označení EV délka - 6/200 - osová vzdálenost mezi aeračními membránami (6 ks) je 200 mm. Při délce aeračního roštu, která je větší než 3,7 m je potřeba volit přiměřený počet nebo větší průměr přívodního potrubí vzduchu.

Způsoby kotvení aeračních elementů

Způsob kotvení aearčních elementů EKOMVO je závislý na způsobu instalace. Jednotlivé rošty mohou být podle potřeby a způsobu nasazení instalovány způsobem:

 • Na pevno - Kotvení aeračního systému se provádí do dna nádrže pomocí nerezových vrutů a plastových hmoždinek, případně pomocí chemických kotev. Vruty (chemické kotvy) fixují ke dnu jednotlivé rošty pomocí speciálních nerezových objímek, které zároveň mohou plnit funkci vyrovnání případných nerovností podloží.
 • Zátěžovým - Jednotlivé aearační rošty jsou položeny na dno nádrže bez kotevních prvků. Páteřová trubka aeračního roštu je vyplněna zátěžovým materiálem tak, aby každý jednotlivý aearční element byl dimenzován na stabilitu oproti hydraulickému vztlaku kapaliny. Tyto rošty lze za provozu instalovat a také vyjmout bez vypuštění nádrže.
 • Plovoucím - Jednotlivé aerační rošty jsou kotveny ke dnu pomocí systému nerezových lanek a průvlaků. V pracovní poloze u dna nádrže jsou aerační rošty přitaženy do pracovní polohy, ke dnu nádrže. V případě, kdy je potřeba jednotlivé rošty za provozu vyjmout z nádrže ven, se pomocí oboustranného rumpálku s automatickou spojkou uvolní systém lanek a rošt vyplave samočinně na hladinu nádrže. Na své původní, pracovní místo se instaluje opačným způsobem.

 

DSCN5581   DSCN5626

 

Životnost systému EKOMVO

Životnost systému EKOMVO všeobecně, se dělí na dvě základní skupiny takto:

 • Skupina 1
  Díly, které nepodléhají provoznímu opotřebení
  Mezi tyto patří: kompletní konstrukce aearačního roštu, která je zhotovena ze vstřikovaného polypropylénu, kompletní kotevní systém a přívodní potrubí. Životnost dílů, které nepodléhají provoznímu opotřebení je min. 15 až 20 let.
 • Skupina 2
  Díly, které podléhají provoznímu opotřebení
  Zde řadíme aerační membránu s jemnobublinnou, popř. středobublinnou perforací. Všeobecně se doporučuje z důvodu provozního opotřebení perforace cca. po pěti letech vyměnit, neboť po této době lze předpokládat zhoršenou funkci přestupu rozpuštěného kyslíku do odpadní vody. Životnost membrány se však uvádí až do 8 až 10 let, dle konkrétních podmínek nasazení aeračního systému a provozního prostředí.

Odvodnění systému

Aerační systém EKOMVO nevyžaduje instalaci přídavného systému pro odvodnění kondenzátu. Vodní kondenzát, který může případně v systému za určitých podmínek vzniknout, je odváděn za provozu prostřednictvím perforace ze systému ven. Vnitřní konstrukce vzduchového rozdělovače, kde jsou jednotlivé nátrubky pro aerační membránu navařeny na příčný vzduchový rozdělovač tangenciálním způsobem, umožňuje bezbariérový přesun kondenzátu do membrány.

Servis

Servisní práce a případné dodávky náhradních dílů provzdušňovacího systému v záruční době zajišťuje Fy. EKOMVO s.r.o. na základě předchozí výzvy provozovatele systému, po předchozí vzájemné dohodě.

Po uplynutí záruční lhůty nabízí EKOMVO s.r.o. každému provozovateli automaticky uzavření tzv. Servisní smlouvy, na základě které, ve smyslu dohodnuté litery smlouvy, následně zajišťuje dodávky potřebných náhradních dílů, periodických kontrol, servisních prací a poradenské činnosti. Tato činnost může být smluvně dohodnuta jako periodická, popř. na i na výzvu.

Technické parametry aeračního systému

 • Tlakové ztráty v závislosti na zatížení provdušňovací hadice vzduchem
  (průměr hadice 65 mm, hustota 168 otvorů/100 mm hadice - ponor 440 mm od osy hadice - průpich 4 mm, šířka přeložené hadice při mírném stisku - 100,2 mm - průměrná tloušťka 0,59 mm)
zatížení
(m3/hod/m)
tlaková ztráta (mbar) zatížení
(m3/hod/m)
tlaková ztráta (mbar) T (mm)
vzestupně sestupně průměr vzestupně sestupně průměr
1,5 46,8 47,5 47,15 5 70,5 69,2 69,85 0,61
2 50,7 50,9 50,80 5,5 73,1 71,7 72,4 0,57
2,5 54,2 54,5 54,35 6 75,5 73,9 74,7 0,59
3 58 57,5 57,75 6,5 77,3 76 76,65 0,58
3,5 61,6 60,5 61,05 7 78,9 78 78,45 0,6
4 64,9 63,7 64,30 7,5 80,8 80 80,40 0,61
4,5 67,9 66,5 67,20 8 82,6 82,6 82,6  
průměr 57,73 57,30 57,51   76,96 75,91 76,44 0,59
rozdíl maximum - minimum   35,8 35,1    
průměrná ztráta při zat. 1,5 - 8 m3/h 66,98 průměrný rozdíl mezi zat. 1,5 - 8 m3/h 35,45  
průměrná ztráta při zat. 4 m3/h 64,3 průměrný rozdíl mezi zat. 4 m3/h 16,95

 • Využití kyslíku (OC): cca 4,0 kg O2/kWh
 • Procentuální využití kyslíku: cca 6% /m hloubky ponoru
 • Alfa hodnota: 0,7 - 0,8
 • Zatížení vzduchem na běžný metr membrány teoretický: 1 - 20 m3/m.h
 • Zatížení vzduchem na běžný metr membrány provozní: 1,5 - 6 m3/m.h
Joomla Template by Joomla51.com